สร้างกระดานฝากถาม

ช่องทางสำหรับการสื่อสารเรื่องปัญหาอุปสรรคในการใช้งานกิจกรรมต่างๆ การเป็นสมาชิกเครื่อข่ายภาคประชาสังคม องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ