กิจกรรม

หน้าที่ / 1
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างเเละพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบ Zoom meeting

จัดโดย: กลุ่มงานเครือข่าย ส่วนกลาง

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างเเละพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

จัดโดย: กลุ่มงานเครือข่าย ส่วนกลาง