สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 10 7 130 147
เขต 1 29 5 30 64
เขต 2 3 2 3 8
เขต 3 9 5 16 30
เขต 4 16 5 6 27
เขต 5 8 2 96 106
เขต 6 10 1 11 22
เขต 7 5 2 5 12
เขต 8 3 1 8 12
เขต 9 12 10 7 29
รวม 105 40 312 457