สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 15 7 130 152
เขต 1 31 5 32 68
เขต 2 4 2 3 9
เขต 3 30 6 62 98
เขต 4 20 5 6 31
เขต 5 22 2 167 191
เขต 6 12 1 13 26
เขต 7 6 2 5 13
เขต 8 7 3 53 63
เขต 9 13 10 8 31
รวม 160 43 479 682