สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 20 10 134 164
เขต 1 34 5 35 74
เขต 2 5 2 7 14
เขต 3 30 6 65 101
เขต 4 23 5 13 41
เขต 5 24 2 200 226
เขต 6 14 2 14 30
เขต 7 7 2 6 15
เขต 8 7 3 57 67
เขต 9 13 10 12 35
รวม 177 47 543 767