สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 16 8 133 157
เขต 1 32 5 32 69
เขต 2 4 2 5 11
เขต 3 30 6 63 99
เขต 4 22 5 11 38
เขต 5 24 2 167 193
เขต 6 12 1 13 26
เขต 7 7 2 6 15
เขต 8 7 3 55 65
เขต 9 13 10 9 32
รวม 167 44 494 705