สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 22 10 134 166
เขต 1 34 5 35 74
เขต 2 5 2 7 14
เขต 3 30 6 67 103
เขต 4 23 5 13 41
เขต 5 32 2 203 237
เขต 6 14 2 14 30
เขต 7 7 2 7 16
เขต 8 8 3 57 68
เขต 9 13 11 12 36
รวม 188 48 549 785