สถิติเครือข่าย

เขต ประเภทเครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย (คน)
ภาครัฐ
(คน)
ภาคเอกชน
(คน)
ภาคประชาสังคม
(คน)
กรุงเทพ 18 10 133 161
เขต 1 32 5 32 69
เขต 2 4 2 5 11
เขต 3 30 6 65 101
เขต 4 22 5 12 39
เขต 5 24 2 168 194
เขต 6 12 1 13 26
เขต 7 7 2 6 15
เขต 8 7 3 55 65
เขต 9 13 10 10 33
รวม 169 46 499 714